Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátost manželství

Св. Тайна Подружжя

 

(Sedm svátosti)


Muži, každý z vás, aťmiluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil. (Ef 5, 25-26)

 

Manželské smlouvě, kterou muž a žena uzavírají před Bohem mezi sebou důvěrné společenství života a lásky, položil základy Stvořitel a vybavil ji jejími vlastními zákony. Svou povahou je zaměřena na dobro manželů stejně jako na plození a výchovu dětí. Kristus Pán ji povýšil k důstojnosti svátosti.

 

Manželství je důležitým spojením dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho. Proto může o svátost manželství žádat ten pár, kde alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný a věřící.

 

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po požehnání - aby mohl přijímat ostatní svátosti, je nutné nejdříve stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě) bez velkých ceremonií a neveřejně před Bohem. Stačí se informovat u kněze.

Obrazek

Svátost manželství

 

"Na začátku při stvoření ... však (Bůh), učinil (lidi) jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk. Už tedy nejsou dva, ale jeden, A proto: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" (Mk 10,6-9)

Manželství a rodina jsou základním prvkem společnosti. Proto církev projevuje o manželství křesťanů mimořádnou péči. Manželství je především společenství lásky. Manželé proto potřebují pro své úkoly zvláštní božskou pomoc. Ve svátosti manželství dostávají Kristovou milostí světlo a sílu k větší lásce a věrnosti a k snadnějšímu zvládnutí všech povinností.

Svátost manželství si udělují sami snoubenci tak, že si vymění manželský souhlas (slib) před příslušným knězem a dvěma svědky: "Já (jméno), odevzdávám se tobě, (jméno), a přijímám tě za manželku (manžela). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen."

Kněz potvrdí platnost uzavřeného manželství a novomanželé si navzájem navléknou posvěcené prsteny.

Svátostné manželství je nerozlučné: "Každý, kdo se rozvádí se svou ženou a vezme si jinou, dopouští se cizoložství, a kdo se žení s rozvedenou, dopouští se cizoložství." (Lk 16,18) Podobně můžeme číst u apoštola Pavla: "Těm, kteří žijí v manželství, nařizuji ne já - ale Pán: Žena ať od svého muže neodchází. Odejde-li však přece, musí zůstat neprovdaná, anebo se opět se svým mužem smířit. Právě tak se muž nesmí se svou ženou rozvést." (1K 7,10-11)

Podle církevního ustanovení je každý katolík, který chce žít v manželství, ve svém svědomí zavázán uzavřít církevní sňatek, a to i v případě, že uzavírá manželství s nekatolíkem nebo s nevěřícím. Po nekatolické straně se pouze požaduje, aby vyjádřila při obřadu souhlas k manželství.

Katolík, který žije v manželství neuzavřeném také církevně, zůstává nadále členem církve. Nemá však v církvi některá práva (nemůže přijímat eucharistii, nemůže být kmotrem a pod.). Ať se o své situaci poradí se zkušeným knězem.

Doba známosti má být dobou pozorného seznamování s povahovými vlastnostmi partnera, aby oba poznali, zda se k sobě hodí. Doba známosti je i školou opravdové lásky, která se projevuje ve vzájemné úctě, udržované sebeovládáním, a v ochotě chápat jeden druhého.

Církevní sňatek zařizuje duchovní správce v bydlišti snoubenců, zpravidla v bydlišti nevěsty. Je třeba, aby snoubenci přišli za knězem aspoň tři měsíce před zamýšleným sňatkem a mohli se tak v klidu připravit na významný den svého života.

 

 

Uvažujete o svatbě v kostele?

 

Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale něčím větším - svátostí. Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Proto je nutná alespoň základní příprava k sňatku. Domluvte si svou přípravu včas, dokonce i tehdy, když neznáte přesný termín svatby

 

Příprava snoubenců obnáší zhruba šest setkání, v termínu dohodnutím z knězem. Příprava je povinná pro oba snoubence.

 

K církevnímu manželství je zapotřebí:

 

aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný

 

Podmínky

 

- Žadatelé musí být pokřtěni, svobodní (svatba je možná, za určitých podmínek, i v případě že jeden ze snoubenců není pokřtěný v církví řeckokatolické)

- Svátost manželství uzavřená církevně je zároveň platná i úředně

 

Doklady

 

- Potvrzení o křtu z místa křtu

- Občanské průkazy

- Rodné listy

 

Příprava na Svátost manželství:

 

- Setkání jednou týdně

- Žadatelé z jiných farností, předloží také souhlas svého duchovního správce

- Termín 3 měsíce před plánovanou svatbou